Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115862

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 

Zakres zadań

 • Koordynuje prace dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia zawodowego i prowadzi sprawy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia ogólnego.
 • Koordynuje opracowanie i wdrażanie rozwiązań prawnych związanych z nowelizacją przepisów prawa w zakresie finansowania podręczników.
 • Przygotowuje i aktualizuje założenia strategii wyposażenia uczniów w podręczniki.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz informacje dla kierownictwa ministerstwa i komórek organizacyjnych resortu w zakresie udostępniania uczniom podręczników zakupionych z dotacji celowej.
 • Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pokonywania barier edukacyjnych i zapobiegania wykluczeniu społecznemu uczniów.
 • Reprezentuje ministerstwo na konferencjach, spotkaniach i seminariach dotyczących rozwiązań kwestii związanych z podręcznikami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych oraz zasad wykorzystania środków z UE
 • znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych
 • umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów o ustawie oświaty
 • znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym służby cywilnej (w zakresie organizacji s.c., uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
 • argumentowanie
 • odporność na stres
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność, kreatywność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
APLIKUJ TERAZ