Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115769

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • Praca administracyjno - biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Przygotowuje zbiorcze plany wydatków majątkowych w częściach budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym opracowuje wytyczne dla dysponentów podległych Ministrowi SWiA.
 • Uzgadnia listy zadań jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji, realizowane ze środków NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także sporządza zbiorcze informacje o wykorzystaniu sprzętu zakupionego ze środków finansowych pochodzących z NFOŚiGW.
 • Opiniuje wnioski o dokonanie zmian w planach finansowych dysponentów w zakresie zakupów inwestycyjnych i głównych zadań w ujęciu rzeczowym oraz bierze udział w prowadzeniu baz danych w tym zakresie.
 • Monitoruje oraz dokonuje analiz kwartalnych wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na zakupy rzeczowe i inwestycyjne.
 • Opiniuje dodatkowe potrzeby zgłaszane przez dysponentów pod kątem zasadności ich realizacji ze środków budżetowych w częściach budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Przygotowuje dla Kierownictwa Ministerstwa okresowe analizy i informacje o realizowanych inwestycjach i nakładach rzeczowych.
 • Opracowuje dla potrzeb Ministra Finansów materiały o wykonaniu wydatków majątkowych w częściach budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących finansów publicznych, w szczególności w zakresie inwestycji realizowanych ze środków budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na wszczęcie procedury zmierzającej do zapewnienia dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą "poufne".
 • Ogólna znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, w tym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o rachunkowości.
 • Obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Kreatywność, myślenie analityczne, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia rzeczoznawcy kosztorysowego; uprawnienia budowlane.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane. Znajomość zasad planowania i rozliczania inwestycji budowlanych.
 • Obsługa programu TREZOR.
APLIKUJ TERAZ