Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114760

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z pełnieniem przez Ministerstwo funkcji Instytucji Odpowiedzialnej za realizację inwestycji (IOI) w odniesieniu do Inwestycji A2.3.1 dotyczącej bezzałogowych statków powietrznych, określonej w planie rozwojowym, w szczególności w zakresie nadzoru nad prawidłową realizacją Inwestycji A2.3.1.
 • Współpracuje z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w zakresie określonym w Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją inwestycji w ramach planu rozwojowego, w szczególności w zakresie prowadzenia nadzoru nad prawidłowością realizacji inwestycji, w zakresie ponoszonych wydatków.
 • Prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w zakresie realizacji działań w zakresie Inwestycji A2.3.1.
 • Realizuje mechanizm weryfikacji inwestycji wynikających z porozumień operacyjnych stanowiących załączniki do Decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski.
 • Bierze udział w zespołach i spotkaniach na poziomie resortowym i międzyresortowym, związanych z realizacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i PAŻP w zakresie spraw dotyczących lotnictwa bezzałogowego oraz prowadzi inne sprawy związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związane z obszarem bezzałogowych statków powietrznych lub z wdrażaniem funduszy unijnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość regulacji unijnych i krajowych dotyczących bezzałogowych statków powietrznych
 • Wiedza na temat realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE/wdrażania funduszy unijnych
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawnych
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Umiejętności analityczne
 • Skuteczna komunikacja
 • organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ