Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114312

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty regulacji dotyczące kształtowania rozwoju technologii wodorowych w transporcie, energetyce i ciepłownictwie
 • Inicjuje, opracowuje i wdraża polityki publiczne w zakresie gospodarki wodorowej oraz identyfikuje i analizuje ograniczające ją bariery
 • Inicjuje i prowadzi współpracę: ze spółkami Skarbu Państwa w zakresie kształtowania ich strategii w obszarze innowacji i rozwoju; z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z sektora energii; między światem nauki i biznesu, a także między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa
 • Bierze udział w przygotowaniu analiz prawnych oraz projektów stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej (projektów aktów prawnych, wybranych dokumentów pozalegislacyjnych) z zakresu sektora energetycznego, w szczególności gospodarki wodorowej i innowacji
 • Uczestniczy w wypracowywaniu stanowisk, prezentuje stanowisko departamentu lub urzędu i bierze udział w pracach komisji międzyrządowych, komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także organizacji międzynarodowych w zakresie gospodarki wodorowej, infrastruktury paliw alternatywnych, rynku paliw alternatywnych i ich jakości oraz innowacji w sektorze energii
 • Analizuje, konsultuje i przygotowuje opinie do projektów dokumentów strategicznych oraz aktów prawnych dotyczących działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu
 • Monitoruje globalny rozwój rynku wodoru i długookresowych trendów w technologiach wodorowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze energetyki lub przemysłu lub transportu, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne
 • znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • znajomość polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ