Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114355

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· praca przy komputerze;


· praca w terenie;


· wysiłek fizyczny;


· praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;


· wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne;


· stres i praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Budynek i pomieszczenia urzędu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


W trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje prace kameralne i terenowe obserwacje hydromorfologiczne wód oraz klasyfikację wskaźników jakości hydromorfologicznej wód zgodnie obowiązującymi metodykami, przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE.
 • Wykonuje prace związane z weryfikacją lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych oraz stanowisk pomiarowych monitoringu wód w terenie na obszarze województwa mazowieckiego. Wykonuje prace związane z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju. Prowadzi stały nadzór nad aktualnością i kompletnością sieci i programów monitoringu wód na obszarze województwa mazowieckiego.
 • Uczestniczy w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi do gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i wizualizacji danych monitoringowych o jakości wód. Zapewnia administrowanie SI JWoda w zakresie planowania monitoringu wód oraz danych słownikowych, w tym weryfikuje zgodność danych słownikowych z wykazami wód. Wprowadza do SI JWoda wyniki obserwacji hydromorfologiczne wód oraz klasyfikacji wskaźników jakości hydromorfologicznej wód.
 • Wykonuje analizy i mapy z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in. programów monitoringu, raportów i sprawozdań.
 • Analizuje przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe z zakresu oceny stanu wód i opiniuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczące monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczy w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego w celu zapewnienia odpowiednich warunków prawnych do wykonywania zadania, o którym mowa w pkt.1; uczestniczy w opracowaniu projektów stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie oraz opiniuje projekty aktów prawnych w celu wsparcia kierownictwa Departamentu w procesie legislacyjnym UE.
 • Opracowuje odpowiednie części programów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikające z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE w celu określenia średniookresowych zadań dla Inspekcji i innych jednostek uczestniczących w realizacji PMŚ.
 • Opracowuje sprawozdania, komunikaty, raporty i bieżące informacje dotyczące planowania monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska w celu zapewnienia aktualnych informacji nt. monitoringu i stanu wód.
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach spotkań edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub chemia lub biologia lub geografia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki wodnej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Znajomość ustawy – Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód; znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE; 2008/105/WE oraz 2013/39/WE
 • Ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej
 • Znajomość metod statystycznych
 • Znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS), znajomość obsługi baz danych
 • Przeszkolenie z obsługi programów komputerowych: Access / narzędzi GIS (np. ArcGIS) / obsługi baz danych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ