Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114348

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- stres związany z licznymi kontaktami z odbiorcami zewnętrznymi danych statystycznych,


- presja czasu związana z nakładającymi się zadaniami,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Udostępnia informacje statystyczne na potrzeby Ministra Sprawiedliwości i Kierownictwa resortu, a także pracownikom naukowym, instytucjom rządowym i pozarządowym i przedstawicielom mediów oraz przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie
 • Przygotowuje logiczną i merytoryczną analizę danych statystycznych, w tym wykorzystuje istniejące bazy danych do sporządzania tablic publikacyjnych, wykresów, folderów oraz wydawnictw resortowych, a także tworzy raporty i zapytania przy użyciu narzędzi SAP
 • Na podstawie informacji zgromadzonych z jednostek z działu opracowuje projekty: planu działalności Ministra Sprawiedliwości na rok następny, kwartalnych raportów analizy ryzyka, sprawozdań z realizacji zadań w danym roku oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dla działu sprawiedliwość
 • Przygotowuje założenia metodologiczne do opracowywania tablic wynikowych z zakresu prawomocnie skazanych osób dorosłych, orzeczeń wobec nieletnich i podmiotów zbiorowych pozyskiwanych z Krajowego Rejestru Karnego, uczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na wykonanie tych tablic
 • Wykonuje w cyklach kwartalnych sprawozdawczość statystyczną z działalności wymiaru sprawiedliwości w oparciu o ustawę o statystyce publicznej, monitoruje jakość i kompletność gromadzonych informacji statystycznych
 • Opracowuje zbiory danych statystycznych w formie tabelarycznej, analitycznej i opisowej z wizualizacją na mapach w oprogramowaniu MapInfo
 • Weryfikuje i testuje programy informatyczne pod względem treści merytorycznych (w tym także w języku angielskim)
 • Współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie polityki ludnościowej w związku z przygotowaniem założeń do spisów powszechnych, w szczególności w zakresie spisu w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi programu Microsoft Excel
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej, w tym znajomość przepisów dotyczących tajemnicy statystycznej
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Doskonalenie zawodowe, zorientowanie na osiąganie celów, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy, myślenie analityczne, planowanie i myślenie strategiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu prezentacji danych wynikowych
APLIKUJ TERAZ