Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114237

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca siedzibie Urzędu,
prezentowanie stanowiska GDDKiA na spotkaniach/naradach/posiedzeniach wewnętrznych i zewnętrznych,
wyjazdy służbowe.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca biurowa przy komputerze,
budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych – winy, toalety, korytarze,
podczas pobytu w terenie, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • Analizuje rozwiązania projektowe w zakresie obiektów inżynierskich w Studiach Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych (STEŚ), Koncepcjach Programowych (KP), Projektach Budowlanych (PB), przygotowuje projekty opinii/stanowiska Wydziału w przedmiotowym zakresie oraz bierze udział w posiedzeniach KOPI, ZOPI czy Radach Projektów, na których prezentuje ww. stanowisko Wydziału ,
 • Współprowadzi z Głównym Inspektorem Mostowym coroczną inspekcję drogowych obiektów inżynierskich na terenie całego kraju oraz pełni funkcję zastępcy Głównego Inspektora Mostowego, w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie technicznym drogowych obiektów inżynierskich oraz w celu ujednolicenia systemu oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania stosowanego przez Inspektorów Mostowych w GDDKiA,
 • Przygotowuje projekty uzgodnienia/uwagi, w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, do proponowanych zmian w opracowywanych przez Oddziały dla konkretnych zadań Programach Funkcjonalno-Użytkowych, w stosunku do wzorcowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
 • Analizuje oraz opracowuje projekty opinii/stanowiska Wydziału do propozycji zmian wprowadzanych przez Wykonawców na etapie realizacji inwestycji w trybie Polecenia Zmiany i Inżynierii Wartości, w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • Monitoruje zaawansowanie wykonywania przez Oddziały ocen stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich (w ramach wsparcia GIM),
 • Opracowuje merytoryczną część opisu przedmiotu zamówienia, a następnie nadzoruje, pod kątem formalnym i merytorycznym, realizację umów na wykonanie prac naukowo-badawczych dotyczących obiektów inżynierskich,
 • Bierze udział w pracach zespołów mających na celu opracowanie, wdrażanie i modernizacje systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie obiektami inżynierskimi,
 • Bierze udział w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie obiektów inżynierskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania, budowy, utrzymania lub zarządzania obiektami budowlanymi,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office– w szczególności programów Excel i Word,
 • prawo jazdy kat B,
 • znajomość przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych i wzorców i standardów rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury oraz rozporządzenia w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy prawo budowlane,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony specjalistyczny kurs politechniczny w zakresie przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
APLIKUJ TERAZ