Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114311

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Analizuje informacje i dokumenty dotyczące wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finansowe (GIIF) powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 • Przygotowuje i przekazuje uprawnionym organom informacje i dokumenty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia przepisów lub przekazuje informacje z urzędu.
 • Przeprowadza procedurę wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
 • Gromadzi i przetwarza informacje uzyskane od instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej (w języku angielskim), niezbędne do przeprowadzania analiz operacyjnych.
 • Przygotowuje w języku angielskim i wysyła informacje związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej.
 • Wprowadza dane do systemu informatycznego GIIF dotyczące prowadzonych spraw, w tym dane przekazywane Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
 • Przygotowuje i informuje instytucje obowiązane oraz jednostki współpracujące o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień, w przypadku gdy były one podstawą do zawiadomienia prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub podatków lub w instytucjach obowiązanych lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość produktów finansowych oferowanych na rynku
 • Znajomość przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ