Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114036

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone".


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci 

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania związane z nadzorem Prezesa Rady Ministrów nad jednostkami nadzorowanymi
 • Współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli, w szczególności w zakresie propozycji długookresowych planów kontroli NIK oraz analizuje i opiniuje materiały NIK przekazane do Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii
 • Wykonuje analizy obszarów ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w działalności instytucji publicznych
 • Analizuje i opiniuje sprawozdania i raporty przekazywane Prezesowi Rady Ministrów przez zobowiązane podmioty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie opiniowania lub projektowania regulacji prawnych lub/i nadzoru lub/i kontroli lub/i audytu lub/i ewaluacji, lub/i zarządzania projektami, lub/i kontroli zarządczej, lub/i finansów sektora finansów publicznych
 • Wiedza w zakresie: zasad funkcjonowania administracji publicznej, służby cywilnej, kontroli prowadzonych przez NIK, uprawnień posłów i senatorów; organizacji i zarządzania administracją publiczną; zasad przygotowania analizy SWOT i obszarów ryzyka
 • Umiejętności z zakresu obsługi programów pakietu Office
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, myślenie analityczne, komunikacja, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ