Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113828

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Wspiera realizację zadań oraz poprawność realizacji umowy zewnętrznego serwisu świadczącego usługę wsparcia dla użytkowników rozwiązań informatycznych Ministerstwa, monitoruje proces realizacji zleceń, uczestniczy w tworzeniu procedur i instrukcji
 • Wspiera zadania konfiguracji, monitorowania i usuwania awarii systemów teleinformatycznych i stacji roboczych
 • Wprowadza oraz aktualizuje dane o zasobach sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji Ministerstwa do bazy konfiguracji
 • Przyjmuje sygnały o incydentach w zakresie bezpieczeństwa stacji roboczych, klasyfikuje je a także wyjaśnia ich przyczyny oraz uczestniczy w podejmowaniu niezbędnych działań w sytuacji wykrycia zagrożeń
 • Realizuje zadania związane z wydawaniem identyfikatorów oraz podpisów elektronicznych (w tym ich odnowienie i unieważnianie)
 • Zapewnia wsparcie użytkownikom w zakresie organizowanych wideokonferencji
 • Uczestniczy w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów związanych z zamawianiem systemów teleinformatycznych, uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzoruje realizację zawartych umów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze IT albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Umiejętność konfiguracji i administracji systemów operacyjnych MS Windows, konfiguracji sieci TCP/IP oraz usług sieciowych systemów Unix i Windows, instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych z rodziny Windows
 • Wiedza z zakresu administrowania serwerami pocztowymi lub klientami poczty, administrowania systemami RedHat Enterprise Linux lub systemami Windows Server
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ