Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113469

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze.


Budynek częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz wewnętrznymi przepisami UdSC.
 • Opiniuje planowane przez komórki organizacyjne UdSC zamówienia publiczne w kontekście przepisów ustawy Pzp oraz rejestruje udzielane przez nie zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy Pzp.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi UdSC w zakresie dotyczącym prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartych umów.
 • Bierze udział w komisjach przetargowych powoływanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie określonym w ustawie Pzp.
 • Opiniuje pod kątem zgodności z ustawą Pzp dokumenty dotyczące wprowadzania zmian w umowach zawartych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych lub odstąpienia od realizacji tych umów.
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi czynności kontrolne w zakresie prawidłowego stosowania przez UdSC przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej na rzecz Jednostek Administracji Publicznej.
 • Sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 6 miesięcy w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość kodeksu cywilnego w zakresie zawierania umów.
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Rzetelność.
 • Przeszkolenie z zakresu stosowania aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ