Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113351

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Permanentna obsługa wewnętrznych interesariuszy systemów (udzielanie
  wsparcia merytorycznego użytkownikom systemu wspierającego procesy
  zakupowe i proces realizacji umów w ministerstwie)

Zakres zadań

 • Na bieżąco analizuje dane gromadzone w systemach wspierających procesy zakupowe i procesy realizacji umów w ministerstwie oraz przygotowuje na podstawie tych danych informacje na potrzeby kierownictwa ministerstwa. Zapewnia kompletne i bieżące informacje na potrzeby kierownictwa biura i kierownictwa ministerstwa w zakresie procesów zakupowych i procesów realizacji umów
 • Dokonuje okresowych analiz udzielonych zamówień i realizowanych umów oraz przedstawia ich wyniki kierownikowi zamawiającemu
 • Monitoruje dane w systemach wspierających procesy zakupowe i procesy realizacji umów w ministerstwie na potrzeby prowadzenia procesu opracowywania planu zamówień i planu zakupów, przygotowywania planu postępowań oraz sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych
 • Wykonuje sprawy wynikające z pełnienia roli właściciela biznesowego systemu wspierającego procesy zakupowe i procesy realizacji umów w ministerstwie, a także w systemie rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych, w tym: realizuje sprawy związane z prowadzeniem analizy biznesowej potrzeb w zakresie tych systemów, monitoruje wpływ zmian prawnych na te systemy oraz inicjuje działania w tym zakresie oraz zarządza uprawnieniami
 • Analizuje i obsługuje zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu wspierającego procesy zakupowe i procesy realizacji umów w ministerstwie
 • Przygotowuje materiały szkoleniowe i informacyjne w zakresie systemów będących we właściwości wydziału oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie
 • Prowadzi analizy wniosków o udzielenie zamówienia i dokonanie zakupu w celu określenia ich zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych i regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi zamówień w Ministerstwie Finansów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z organizacją lub realizacją procesów zakupowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych oraz zaciągania zobowiązań
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ