Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113067

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Koordynuje lub wspomaga prowadzenie rządowego procesu legislacyjnego projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra, a także opiniuje je pod względem prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym
 • Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych
 • Koordynuje prowadzenie procesów dotyczących umów międzynarodowych oraz ich projektów i dokumentów z nimi związanych, w tym kontroluje pod kątem formalnoprawnym te projekty i dokumenty
 • Koordynuje sprawy związane z naruszeniami prawa unijnego, wszczęte przez Komisję Europejską oraz prowadzone przez Komisję Europejską w ramach systemu EU-Pilot, w zakresie niezastrzeżonym do zadań pozostałych komórek organizacyjnych Departamentu
 • Koordynuje opiniowanie przez komórki organizacyjne Ministerstwa projektów umów międzynarodowych, przekazanych do Ministerstwa w ramach uzgodnień i na kolejnych etapach procedury legislacyjnej
 • Koordynuje sprawy związane z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądem EFTA, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Komitetem Zgodności Konwencji z Aarhus
 • Koordynuje proces notyfikacji projektów aktów normatywnych, podlegających notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz w trybie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz w zakresie niezastrzeżonym do zadań pozostałych komórek organizacyjnych Departamentu
 • Wykonuje działania związane ze sprawozdawczością unijną w zakresie właściwości Departamentu, w tym notyfikuje akty normatywne wskazane przez komórki merytoryczne w bazie Krajowych Środków Wykonawczych, uzupełnia na podstawie informacji z komórek merytorycznych bazę E-STEP, oraz przedstawia stan zaawansowania prac mających na celu transpozycję dyrektyw Rynku Wewnętrznego (Internal Market Scoreboard) w Ministerstwie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w obszarze legislacji lub prawa międzynarodowego lub prawa Unii Europejskiej albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość: Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o działach administracji rządowej, Regulamiu Pracy Rady Ministrów, ustawy o umowach międzynarodowych, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ