Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113076

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Koordynuje i podejmuje działania weryfikujące poprawność w zarządzaniu flotą telefonów komórkowych, kart SIM oraz usług GSM poprzez dedykowane systemy i aplikacje, nadzoruje poprawną realizację sieciowych usług GSM oraz wywiązywanie się operatorów sieci GSM z zawartych umów
 • Analizuje i opracowuje zestawienia zbiorcze dotyczące zapotrzebowani sprzętowych oraz materiałowych z przeznaczeniem dla komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych Policji, wykonuje szacowania zapotrzebowanego asortymentu, dokonuje profilowania zakupów sprzętu i usług na potrzeby KGP oraz innych jednostek organizacyjnych Policji
 • Opracowuje wnioski o wszczęcie postępowania przetargowego, uczestniczy w pracach komisji zespołów i grup eksperckich, bierze udział w postępowaniach o zamówienie publiczne w zakresie merytorycznym wydziału oraz przygotowuje i prezentuje informacje w stanie realizacji tych działań za pomocą dedykowanych aplikacji
 • Monitoruje rynek sprzętu i usług łączności telefonii komórkowej oraz przygotowuje i analizuje materiały dot. sposobu użytkowania telefonów komórkowych w KGP i innych jednostek organizacyjnych Policji
 • Realizuje zadania związane z obrotem rzeczowymi składnikami majątku w Systemie Wspomagania Obsługi Policji w obszarze gospodarki magazynowej
 • Opiniuje oraz przygotowuje dokumentację pod kątem wymagań teleinformatycznych
 • Podejmuje i koordynuje działania wspierające przyjęcie i realizację bieżących zgłoszeń serwisowych związanych ze sprzętem i usługami telefonii komórkowej, a także wspiera użytkowników sprzętu mobilnego w rozwiązywaniu problemów z obszaru IT, przygotowuje do pracy urządzenia mobilne, dokonuje ich aktualizacji, migruje dane, konfiguruje dostęp do teleinformatycznych systemów organizacji , testuje, konfiguruje i wdraża aplikacje użytkowe dla teleinformatycznych urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, wspiera serwis sprzętu IT oraz peryferyjnego w obiektach KGP
 • Nadzoruje i koordynuje realizację zawartych umów oraz prac realizowanych przez zewnętrzne firmy serwisowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub profilu pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w pracy w zakresie teleinformatyki
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność technicznej obsługi urządzeń teleinformatycznych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Samodzielność i kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ