Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113036

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca w terenie,


-        praca przy komputerze,


-        wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,


-        praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


-        nietypowe godziny pracy,


-       zagrożenie naciskami grup społecznych,


-       zagrożenie korupcją,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-       budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak podjazdów,


-       w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi analizy legalnego i nielegalnego przemieszczania odpadów, w szczególności sporządza analizy wspomagających procesy decyzyjne, analizuje dane zgromadzone w systemach do których dostęp posiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska pod kątem rozpoznawania podmiotów zaangażowanych w transgraniczne przemieszczania odpadów, strumienia przepływu odpadów oraz ewentualnych strat finansowych w zakresie kar pieniężnych jakie powinny zostać nałożone w związku z nielegalną działalnością.
 • Analizuje powiązania pomiędzy odpadami przywożonymi z zagranicy a podmiotami krajowymi wskazanymi jako odbiorcy tych odpadów
 • Wypracowuje rekomendacje dla działań kontrolnych, organizuje oraz koordynuje kontrole w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów wykonywane przez Inspekcję Ochrony Środowiska, KAS, SG, ITD oraz bierze udział w działaniach kontrolnych
 • Współdziała z wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, KAS, SG, ITD oraz organami ścigania w zakresie właściwości Departamentu
 • Pozyskuje dane i informacje oraz prowadzi analizy przestrzeni internetowej
 • Dokonuje, w zakresie właściwości Departamentu, analizy przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, opracowań i ekspertyz dot. gospodarki odpadami przygotowanych przez Komisję Europejską, IMPEL, Konwencję Bazylejską oraz inne organizacje i przygotowuje rekomendacje dot. możliwych zastosowań wniosków z tych opracowań w postępowaniach z transgranicznego przemieszczania odpadów oraz proponuje nowe rozwiązania legislacyjne
 • Inicjuje, na podstawie wykonanych analiz, pozaplanowych kontroli zarówno prowadzonych przez Departament jak i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
 • Przygotowuje zestawienia w zakresie realizacji zadań będących we właściwości Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziome B2
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość unijnych i krajowych przepisów dot. gospodarki odpadami, ochrony środowiska w tym przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Ogólna znajomość zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej
 • Znajomość zagadnień technicznych zw. z gospodarką odpadami
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie szkoleń analitycznych
APLIKUJ TERAZ