Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110132

Warunki pracy

• praca samodzielna biurowo-administracyjna,


• praca w siedzibie urzędu,


• praca w pomieszczeniu biurowym,


• praca w godzinach 8:15 – 16:15,


• stanowisko pracy starszego specjalisty zlokalizowane jest na I piętrze budynku,


• dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


• budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - wyposażony jest w windę, sanitariaty na parterze  i poddaszu budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprwnych 


• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


• obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).

Zakres zadań

 • prowadzi księgi rachunkowe w zakresie ewidencji należności wynikających z decyzji administracyjnych w zakresie zgodności z przepisami finansów publicznych, rachunkowości i rozwiązaniami przyjętymi w KGSG oraz zgodnością z dokumentacją i dowodami księgowymi,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz ewidencję zaopatrzenia centralnego w zakresie rzeczowych składników majątku Straży Granicznej w celu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych występujących w KGSG oraz koordynuje prac w tym zakresie,
 • prowadzi księgi rachunkowe w zakresie ewidencji syntetycznej i analitycznej dla działalności budżetowej i pozabudżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi przez KGSG, w celu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych występujących w KGSG,
 • prowadzi ewidencję księgową funduszy realizowanych z udziałem środków zagranicznych, funduszy realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, funduszy realizowanych z udziałem środków europejskich oraz Frontex w celu spełnienia obowiązku planistycznego i sprawozdawczego za Straż Graniczną,
 • koordynuje przebieg operacji finansowych z poszczególnymi jednostkami Straży Granicznej oraz komórek zaopatrujących Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie sprawozdawczości z wykorzystania środków pochodzących z funduszy tj.: realizowanych z udziałem środków zagranicznych, realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, realizowanych z udziałem środków europejskich oraz w zakresie sprawozdań dotyczących rozliczenia zakupów centralnych i zakupów będących w zakresie KGSG jak również sprawozdań budżetu w układzie zadaniowym w celu sprawdzenia poprawności rozliczenia środków oraz sprawdzenia poprawności danych do przygotowania sprawozdań budżetowych,
 • prowadzi ewidencję wadiów przetargowych oraz zabezpieczeń umów w celu wypełnienia zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzi ewidencję sprzedaży i zakupu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT przez KGSG,
 • comiesięcznie uzgadnia realizowane wydatki budżetowe z komórkami zaopatrującymi KGSG, które są odpowiedzialne za ich wykonanie a następnie sporządza sprawozdania finansowe w terminach i w sposób określony obowiązującymi przepisami za KGSG w celu spełnienia obowiązku sprawozdawczego,
 • dokonuje dekretacji dokumentów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych w zakresie wydatków budżetowych KGSG, dochodów budżetowych KGSG, wydatków pozabudżetowych KGSG oraz w układzie budżetu zadaniowego KGSG, w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych KGSG.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych;
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej itp.;
 • bardzo dobra znajomość programów komputerowych (WORD, EXEL);
 • asertywność, umiejętność przekonywania,
 • kreatywność przy podejmowaniu nowych wyzwań;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole; komunikatywność;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ