Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109891

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na I piętrze, praca wymagająca dyspozycyjności, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody), pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Prowadzi księgi inwentarzowe w informatycznym systemie ewidencji majątku
 • Analizuje zapasy i stany w ewidencjach inwentarzowych majątku obrony cywilnej wynikające z faktur zakupu, wydania z magazynu oraz protokołów
 • Prowadzi sprawy związane z ewidencją sprzętu medycznego, zgodnie z wydawanymi decyzjami, na potrzeby szpitali i podmiotów leczniczych
 • Wystawia protokoły zdawczo-odbiorcze na podstawie dyspozycji przekazania składników majątkowych obrony cywilnej innym jednostkom na terenie województwa mazowieckiego
 • Dokonuje znakowania numerami inwentarzowymi składników majątkowych obrony cywilnej
 • Prowadzi kartoteki składników majątkowych obrony cywilnej będących elementem osobistego wyposażenia służbowego pracowników oraz dokonuje ich aktualizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych,
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ