Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106494

Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym na parterze w przystosowanym obiekcie. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze.

Zakres zadań

 • przygotowuje i przeprowadza wybrane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do wykonawców, ogłoszenia na właściwych platformach elektronicznych, kontaktuje się z podmiotami biorącymi udział w postępowaniu w celu wyboru wykonawcy i zawarcia z nim umowy
 • koordynuje i uczestniczy w pracach komisji przetargowych oraz zapewnia obsługę techniczną w tym zakresie, w tym uczestniczy w otwarciu ofert, dokonuje ich badania i oceny, dokumentuje procedurę poprzez sporządzanie notatek i protokołów, bierze udział w negocjacjach z wykonawcami w celu wyłonienia propozycji wyboru
 • zapewnia obsługę proceduralną i formalno – prawną postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane w celu udzielenia zamówienia publicznego oraz reprezentuje zamawiającego w postępowaniach odwoławczych. Publikuje i zamieszcza ogłoszenia o zamówieniach i ich zmiany w celu udzielenia zamówienia publicznego oraz ogłoszenia o wynikach postępowań, ogłoszenia o wykonaniu umowy, ogłoszenia o zmianie umowy w celu wypełnienia obowiązku ustawowego
 • przygotowuje umowy z wykonawcami do podpisu na podstawie złożonej oferty i zapisów SWZ oraz koordynuje czynności związane z ich zawarciem
 • przygotowuje projekty pism/dokumentów wychodzących z wydziału w celu realizacji zadań biura
 • doradza komórkom organizacyjnym w zakresie stosowania ustawy Pzp
 • przygotowuje zestawienia i informacje na rzecz kierownictwa PSP i jednostek nadrzędnych w celach dostarczenia wiedzy merytorycznej
 • sprawuje pieczę oraz odpowiada za archiwizację wytworzonej dokumentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz ustaw związanych
 • Umiejętność obsługi komputera pakietu Microsoft Office
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Kompetencje miękkie: (dokładność, sumienność, pracowitość, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z trzech języków w stopniu komunikatywnym: angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych – Windows, Excel
 • Przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ