Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105066

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w pierwszej instancji w sprawach spełniania wymogu dobrej reputacji;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia niezdolności lub przywrócenia zdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi w przypadku utraty dobrej reputacji a następnie jej przywrócenia na wniosek, po ustaniu przesłanek będących podstawą do stwierdzenia niezdolności do kierowania operacjami transportowymi oraz po zastosowaniu środka rehabilitacyjnego, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty utraty zdolności do kierowania operacjami transportowymi;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w pierwszej instancji w sprawach zawieszania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku wydania decyzji stwierdzającej utraty dobrej reputacji – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła proporcjonalną reakcje za popełnione naruszenia;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w pierwszej instancji, cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej, w tym wydawanie ostrzeżeń;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w pierwszej instancji w sprawach związanych z nakładaniem kar pieniężnych;
 • Zawiadamia Instytut Transportu Samochodowego o zatrzymaniu certyfikatu kompetencji zawodowych, a w przypadku przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi – zwracanie z urzędu certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającemu oraz zawiadamianie o tym Instytutu Transportu Samochodowego;
 • Rejestruje wyniki postępowania w sprawie oceny, czy utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję na stwierdzone naruszenia;
 • Współpracuje z Biurem Finansowym w zakresie przekazywania i aktualizacji dokumentacji niezbędnej do prowadzenia w sposób terminowy i prawidłowy ksiąg rachunkowych Głównego Inspektoratu w zakresie przypisu należności z tytułu opłat oraz nałożonych kar, jak również innych dokumentów będących we właściwości Wydziału, a podlegających ewidencji księgowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego, znajomość ustawy o transporcie drogowym, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Kompetencje: umiejętność pracy w zespole, orientacja na klienta, umiejętność organizacji pracy własnej, sumienność, komunikatywność, zarządzanie stresem, samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ