Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 103547

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym, w tym w języku angielskim,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Weryfikuje finansowe raporty okresowe składane przez beneficjentów projektów Programu Operacyjnego: „Sprawiedliwość”.
 • Przygotowuje finansowe raporty okresowe Operatora dla Programu Operacyjnego: „Sprawiedliwość” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • Zapewnia płynność finansowania projektów realizowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w tym planuje budżet, wnioskuje o rezerwę celową, wnioskuje o zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia, monitoruje wykorzystanie środków.
 • Wnioskuje o dokonanie zmian w planie finansowym ministerstwa w zakresie wydatkowania środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • Weryfikuje plany wydatków projektów i przygotowuje prognozy płatności dla Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”.
 • Sporządza sprawozdania w zakresie wykorzystania środków oraz o nieprawidłowościach w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w pracy na stanowiskach związanych z funduszami UE lub mechanizmami finansowymi (NMF, EOG)
 • Doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, Myślenie analityczne, Otwartość na zmiany, Planowanie i myślenie strategiczne, Pozytywne podejście do klienta, Umiejętność współpracy, Zorientowanie na osiąganie celów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Dobra znajomość przepisów i wytycznych w zakresie wdrażania programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych, w szczególności: regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021; wytycznych dotyczących zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021; wytycznych w sprawie kosztów zarządzania dla Operatorów Programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, w tym planowania i wykonywania budżetu państwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu finansów publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu sporządzania lub oceny wniosków o płatność lub rozliczeń finansowych w projektach UE
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu rozliczania, certyfikacji, poświadczania wydatków w ramach programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych środków zagranicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość aktów prawnych dot. organizacji wymiaru sprawiedliwości
APLIKUJ TERAZ