Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 103147

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Sporządza miesięczne listy płac i przygotowuje przelewy bankowe na rachunki bankowe pracowników i osób, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne lub przekazuje dane i dokumenty niezbędne do wypłaty wynagrodzeń lub świadczeń w kasie Ministerstwa w tym prowadzi ewidencję list płac oraz przypisuje osoby do właściwego układu zadaniowego, a także dokonuje zgłoszeń do ubezpieczeń oraz wyrejestrowuje z ubezpieczeń osoby, z którymi zawarte zostały umowy cywilnoprawne.
 • ­Oblicza oraz weryfikuje zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, przekazuje do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem programu „QDeklaracje” deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • ­Oblicza i potrąca miesięczne zaliczki na podatek od osób fizycznych od wynagrodzeń i sporządza roczne informacje o pobranych zaliczkach na właściwych formularzach PIT.
 • ­Dokonuje potrąceń z wynagrodzenia za pracę - świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia (zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi), jak również innych potrąceń, np. PZU, pożyczek ZFM, PPK.
 • ­Wylicza świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz dokonuje rozliczeń z ZUS z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • ­Sporządza zaświadczenia o wysokości zarobków oraz zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla celów emerytalno-rentowych (ZUS ERP-7).
 • ­Kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym oraz w zakresie ich kompletności i zgodności z planem finansowym Ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie naliczania wynagrodzeń
 • ­znajomość ustawy Kodeks pracy w zakresie dotyczącym wynagrodzeń
 • ­znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • ­znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie dotyczącym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ