Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 102762

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­­­Opiniuje pod względem merytorycznym projekty aktów prawnych oraz innych opracowań i dokumentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowanych przez inne departamenty Ministerstwa oraz inne resorty.
 • ­­­Udziela odpowiedzi na wnioski i zapytania obywateli, instytucji i firm, wystąpienia posłów i senatorów oraz interpelacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne wnioski i zapytania w tym o udostępnienie informacji publicznych).
 • ­­­Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Oceny Prac Naukowych na temat prac badawczych, rozwojowych i statutowych realizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), w ramach nadzoru merytorycznego nad zadaniami realizowanymi w ramach programów wieloletnich.
 • ­­­Opracowuje materiały i informacje na rzecz popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: przygotowuje i konsultuje z CIOP-PIB zakres merytoryczny, przygotowuje tezy, prezentacje, artykuły, notatki etc.
 • ­­­Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc. pod względem dostosowania polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do wymagań dyrektyw UE, dokumentów Rady Europy (w szczególności Europejskiej Karty Społecznej) i postanowień konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki bhp lub prawa pracy
 • ­komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • ­­znajomość ustawy Kodeks pracy (w szczególności znajomość działu X Kodeksu pracy) i aktów wykonawczych do tej ustawy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ­­wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ