Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98741

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,


- miejsce pracy: piętro II,


- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Monitoruje, weryfikuje, analizuje i rozlicza czas pracy pracowników Ministerstwa, w tym zatrudnionych na stanowisku kierowcy
 • Koordynuje prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Ministerstwa, we współpracy z pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy, w tym rejestruje urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, związane z rodzicielstwem oraz inne nieobecności
 • Prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Ministerstwa, dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami
 • Wprowadza, analizuje i weryfikuje dane w teleinformatycznych systemach ewidencji kadrowej w zakresie realizowanych zadań
 • Sporządza zestawienia, analizy, sprawozdania z zakresu spraw pracowniczych do instytucji zewnętrznych i na potrzeby wewnętrzne
 • Opiniuje projekty aktów prawnych związanych z realizacją spraw pracowniczych oraz inicjuje zmiany wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie zadań realizowanych przez wydział
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw z zakresu nawiązania, trwania oraz ustania stosunku pracy (w tym np. przygotowywaniu umów o pracę, świadectw pracy, ustalaniu uprawnień pracowniczych)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi kadrowej lub analizy danych, w tym zagadnień dotyczących czasu pracy
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy - Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych wraz z aktami wykonawczymi
 • Umiejętność rozliczania czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców
 • Biegła obsługa arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, praca w zespole, analityczne myślenie, kultura osobista, asertywność, systematyczność i terminowość, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu rozliczania czasu pracy
 • Umiejętność obsługi programu Quorum
 • Umiejętność obsługi Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Umiejętność obsługi Portalu Sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego
 • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej – LEX, Legalis
APLIKUJ TERAZ