Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98059

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje, ewidencjonuje i analizuje korespondencję i rozstrzygnięcia organów egzekucyjnych, sądów i innych organów administracji państwowej w sprawach pozostających we właściwości Wydziału, w tym prowadzenie postępowań odwoławczych oraz udział w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające, w tym korespondencję z osobami zobowiązanymi, organami egzekucyjnymi, sądami i innymi organami państwowymi jak i innymi komórkami organizacyjnymi GITD w zakresie prowadzonych spraw;
 • Zgłasza wszelkie informacje w zakresie aktualizacji przypisu należności oraz kontroluje prawidłowości rozliczania wpłat jak i dochodzenia należności pieniężnych w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw, w tym przy wykorzystywaniu systemów teleinformatycznych;
 • Sporządza wkłady do spraw wynikających ze skarg w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 • Sporządza wkłady do zapytań Zespołu Radców Prawnych GITD, projektów odpowiedzi, pism i zapytań w sprawach pozostających we właściwości Wydziału;
 • Identyfikuje i zgłasza potrzeby w zakresie rozwoju i modyfikacji funkcjonalności systemów teleinformatycznych wspierających pracę Wydziału oraz optymalizacji procesów pracy;
 • Wykonuje sprawozdania, analizy, zestawienia i raporty w zakresie danych pozostających we właściwości Wydziału oraz tworzenie, weryfikacja i aktualizacja procedur;
 • Przeprowadza instruktarze stanowiskowe dla nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności lub wdrożenia nowych optymalizacji procesów pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym Inspekcji Transportu Drogowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie dotyczącym postępowania mandatowego, ustawy Kodeks postępowania cywilnego w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych, ustawy o kosztach komorniczych w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych, ustawy o komornikach sądowych w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych, ustawy Kodeks wykroczeń w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym, ustawy Kodeks karny w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym, ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu drogowym w zakresie poboru opłat, ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie Działu III;
 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, kreatywność, organizacja pracy własnej, współpraca w zespole, sumienność, samodzielność i inicjatywa, rzetelność, podejmowanie decyzji, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ