Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98113

Warunki pracy


 • Liczne bezpośrednie, mailowe i telefoniczne kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie

 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
   

Zakres zadań

 • Prowadzi analizy na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk i analizy na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania, m.in. analizuje zgromadzone dane, przygotowuje raporty i rekomendacje, przygotowuje zestawienie i wizualizacje danych, zamawia ekspertyzy
 • Planuje i przygotowuje badania (np. m.in.: ewaluacyjnego, społecznego, etc.), m.in. opracowuje koncepcję badania, przygotowuje Szczegółowy Opis Zadania, prowadzi konsultacje
 • Współpracuje z wykonawcą badania, weryfikuje raporty, gromadzi niezbędne dane, przygotowuje metodologię badań
 • Wykorzystuje wyniki badań (np.: ewaluacyjnych), przygotowuje tabelę wdrażania rekomendacji z badania, konsultuje ze stronami zainteresowanymi wnioski i rekomendacje
 • Przygotowuje materiały informacyjne, notatki, wkłady, pisma, zestawienia, tezy, konsultuje i przygotowuje treść merytoryczną dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z prowadzeniem badań ewaluacyjnych lub badań opinii publicznej lub analiz społ.-ekon. lub w zakresie wdrażania Programów UE
 • znajomość zagadnień związanych z funduszami europejskimi zwłaszcza EFS i EFS+
 • znajomość zagadnień związanych z ewaluacją projektów/programów
 • znajomość problematyki zamówień publicznych
 • umiejętność sporządzania analiz i prognoz
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi komputera - środowisko MS Windows
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ