Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97765

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Opracowuje programy kontroli, w tym przeprowadza analizy przedkontrolne
 • Zbiera dowody dotyczące w szczególności ustalenia zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych
 • Dokumentuje czynności kontrolne, w tym sporządza sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień pokontrolnych i wystąpienia pokontrolne
 • Kieruje zespołami kontrolnymi oraz uczestniczy w pracach zespołów kontrolnych
 • Analizuje wyniki działalności kontrolnej oraz inicjuje działania naprawcze
 • Monitoruje realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz sporządza informacje dotyczące oceny ich realizacji
 • Współpracuje z właściwymi organami kontroli i nadzoru oraz placówkami naukowo-badawczymi zajmującymi się problematyką ochrony warunków pracy albo ochrony przeciwpożarowej
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych ogólnopaństwowych i resortowych, dotyczących nie tylko sfery ochrony przeciwpożarowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub kontroli zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Bardzo dobra znajomość ustaw o: Policji, ochronie przeciwpożarowej, kontroli w administracji rządowej
 • Bardzo dobra znajomość rozporządzeń: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność formułowania ocen, zaleceń i wniosków
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • WZÓR WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE: http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolne-stanowiska-w-sc/wzor-oswiadczenia-kandy/23099,Wzory-oswiadczen.html
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie wykonywania kontroli w administracji rządowej
 • Przeszkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość zagadnień z prawa budowlanego
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność planowania
APLIKUJ TERAZ