Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97152

Warunki pracy


 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Odpowiada za przygotowanie i aktualizowanie dokumentów wdrożeniowych programu Południowy Bałtyk oraz Litwa-Polska 2014-2020; bierze udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego oraz grup roboczych;
 • Monitoruje proces wdrażania programu Południowy Bałtyk oraz Litwa-Polska 2014-2020 w tym m.in.: identyfikuje problemy i zagrożenia w realizacji programu, opiniuje propozycje działań naprawczych, monitoruje realizacje postępu rzeczowego za pomocą wskaźników, sporządza raporty przedstawiające stan realizacji programu;
 • Odpowiada za ocenę i wybór oraz proces realizacji projektów w ramach ww. programów w tym dokonuje merytorycznej oceny, opiniuje i zatwierdza kryteria i zasady wyboru projektów, prowadzi konsultacje i uzgodnienia; monitoruje proces zamknięcia, przygotowuje sprawozdania;
 • Prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa w zakresie realizacji programu Południowy Bałtyk oraz Litwa-Polska 2014-2020;
 • Bierze udział w przygotowaniu zapisów programu Południowy Bałtyk oraz Litwa - Polska na lata 2021-2027;
 • Prowadzi analizy m.in. społeczno-gospodarcze i terytorialne czy zarządczo-organizacyjne na potrzeby przygotowania i realizacji programów/projektów oraz analizy na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych lub w obszarze realizacji projektów finansowanych w ramach środków UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Wiedza na temat programów EWT
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Znajomość MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ