Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97168

Warunki pracy


 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa    https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w procesie przygotowania i wdrażania programu w tym: opiniuje i zatwierdza dokumenty wdrożeniowe, przygotowuje interpretacje i stanowiska Ministerstwa oraz odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji programu, bierze udział w prowadzeniu szkoleń, spotkań konsultacyjnych;
 • Przygotowuje i aktualizuje dokumenty (wzory umów, wytyczne, zalecenia) dotyczące realizacji programu/ -ów;
 • Opiniuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów, przeprowadza konsultacje i uzgodnienia oraz współpracuje z Komisją Europejską (KE);
 • Monitoruje stan przygotowania, aktualizacji i proces realizacji projektów;
 • Monitoruje wdrażanie strategii i programów (m.in. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego);
 • Bierze udział w czynnościach kontrolnych lub audytowych realizowanych przez organy zewnętrzne;
 • Opiniuje i przygotowuje dokumenty oraz reprezentuje Ministerstwo w zakresie ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związane z funduszami UE lub pracą związaną z wdrażaniem projektów ze środków krajowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Ogólna znajomość prawa krajowego i unijnego dotyczącego ochrony środowiska, zwłaszcza przepisów dot. ocen oddziaływania na środowisko
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w szczególności POIŚ
 • Ogólna znajomość dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska
 • Myślenie analityczne, dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Umiejętność obsługi komputera - środowisko MS Windows
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ