Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 91013

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

 • Budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Organizuje pracę w ramach komisji przetargowej i wykonuje czynności, za które odpowiedzialny jest sekretarz komisji przetargowej lub w przypadku powierzenia takich obowiązków - zastępca lub przewodniczący komisji, w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Prowadzi negocjacje z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych,
 • Przygotowuje, we współpracy z wydziałami zaopatrującymi, wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udziela wsparcia merytorycznego w zakresie zamówień publicznych, w tym w szczególności finansowanych ze środków pomocowych,
 • Przedkłada propozycje wprowadzenia zmian do specyfikacji warunków zamówienia, projektów umów - po wystąpieniu sytuacji skutkujących obowiązkiem ich dokonania, a w przypadku konieczności zawarcia aneksu do umowy-wskazuje podstawę prawną z ustawy Prawo zamówień publicznych możliwą do zastosowania,
 • Uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych i wprowadzeniu do użytku materiałów wspomagających wdrażanie nowelizacji aktów prawnych i wytycznych z zakresu zamówień publicznych,
 • Przygotowuje projekty dokumentacji w zakresie postępowań o zamówienia publiczne, w szczególności dotyczących rozstrzygnięć wniesionych w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego środków ochrony prawnej,
 • Udziela wsparcia merytorycznego nowozatrudnionym pracownikom w zakresie stosowania przepisów i procedur dotyczących zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 3 lat w pełnieniu funkcji przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego lub sekretarza komisji przetargowej
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: - prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych - o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych, - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętności: stosowania prawa, sporządzania dokumentów zamówień, w szczególności specyfikacji warunków zamówienia oraz projektów umów o zamówienia publiczne, negocjacji, analitycznego myślenia, organizacji pracy, pracy pod presją czasu, pracy w zespole, obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • Znajomość: prawa cywilnego, prawa budowlanego,
APLIKUJ TERAZ