Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88231

Warunki pracy

  • kontakt zewnętrzny z innymi instytucjami

 • w przypadku niewłaściwej realizacji większości zadań, bezpośrednio lub pośrednio wiąże się to z odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę procesu w zakresie służbowych podróży zagranicznych od kontroli finansowej wniosku na wyjazd zagraniczny do kontroli poprawności rozliczenia pobranej zaliczki na delegację zagraniczną, wraz z przygotowaniem bankowej dyspozycji skupu waluty w przypadku zwrotu lub bankowej dyspozycji sprzedaży w przypadku dopłaty
 • Prowadzi ewidencję księgową rachunków kosztów delegacji zagranicznych i krajowych, kwartalną wycenę zobowiązań i należności z tytułu rozrachunków walutowych delegacji zagranicznych, comiesięczne uzgodnienia przed sporządzeniem sprawozdań budżetowych w zakresie poprawności księgowań dotyczących delegacji zagranicznych i krajowych
 • Weryfikuje terminowość rozliczania się przez delegowanych z pobranych zaliczek na delegacje zagraniczne, a w przypadkach przekroczenia ustawowych terminów - bezpośrednie monitowanie do delegowanych wezwań do niezwłocznego rozliczenia
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą służbowych kart płatniczych
 • Sporządza wykaz opodatkowanych i oskładkowanych świadczeń pracowniczych
 • Przygotowuje dokumenrację z zakresu Wydziału Księgowości do archiwizacji wg obowiązujących norm formalno-prawnych.
 • Prowadzeni obsługę delegacji służbowych krajowych zarówno w przypadku nieobecności pracownika, dla którego te zadania są stałymi obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska, jak i w sytuacji okresowych spiętrzeń dokumentacji
 • Prowadzeni ewidencję księgową innych dokumentów księgowych o charakterze wydatkowym (np. faktur, wyciągów bankowych), zwłaszcza w przypadkach nieobecności pracowników, dla których te zadania są stałymi obowiązkami wynikającymi z zajmowanych stanowisk, jak i w sytuacji okresowych spiętrzeń tej dokumentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu rozliczania kosztów służbowych podróży krajowych i zagranicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra znajomość rozporządzenia w sprawie podróży służbowych
 • Znajomość zasad ewidencji księgowej kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta, myślenie analityczne
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excela
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programu enova365
APLIKUJ TERAZ