Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87736

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

   Zakres zadań

 • Uczestniczy w pracach nad opracowywaniem projektów aktów prawnych z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.
 • Przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia posłów, zapytania i interpelacje poselskie oraz wystąpienia i oświadczenia senatorów, jak również udziela wyjaśnień i interpretuje przepisy dotyczące Karty Dużej Rodziny oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla jednostek samorządu terytorialnego i obywateli, w tym pełni dyżur telefoniczny.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach zatwierdzania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej programów szkoleń kandydatów na opiekunów w żłobkach i w klubach dziecięcych oraz opiekunów dziennych.
 • Bierze udział w pozyskiwaniu podmiotów przyznających uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, negocjowaniu umów zawieranych z nimi oraz zapewnianiu ich realizacji, a także współpracuje w tym zakresie z Wojewodami albo wybraną w drodze konkursu organizacją pozarządową.
 • Przygotowuje materiały informacyjne dla mediów i aktualizuje materiały informacyjne publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także współpracuje w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego do obsługi Karty Dużej Rodziny, we współpracy z Departamentem Informatyki i Wydziałem Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości.
 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów dokumentów UE przesyłanych w trybie koordynacji podejmowania decyzji w Unii Europejskiej i w przygotowaniu sprawozdań z realizacji wiążących RP umów międzynarodowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub na stanowisku związanym z analizą aktów prawnych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ