Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87407

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Bierze udział w działaniach popularyzujących wiedzę nt. spisów powszechnych (organizacji, przebiegu i wyników), na bieżąco informuje o postępach prac spisowych w mediach społecznościowych GUS oraz bierze udział w koordynowaniu spisowych kampanii informacyjnych, w celu prawidłowego informowania opinii publicznej o spisach.
 • Bada potrzeby informacyjne użytkowników poprzez monitorowanie mediów społecznościowych i stron internetowych, a także terminowo przygotowuje kontent odpowiadający na potrzeby użytkowników, w celu właściwej prezentacji danych statystycznych.
 • Promuje i popularyzuje zasoby informacyjne statystyki publicznej, w tym upublicznia w imieniu Prezesa GUS podstawowe wielkości i wskaźniki, publikuje treści na profilach społecznościowych prowadzonych przez GUS, w celu zainteresowania użytkowników bądź potencjalnych użytkowników produktami statystyki publicznej.
 • Planuje i realizuje działania na rzecz kształtowania wizerunku GUS, w celu pozytywnego odbioru działalności statystyki publicznej.
 • Opracowuje (określa) kierunki działań i metody w obszarze komunikacji społecznej GUS i urzędów statystycznych z otoczeniem i wdraża jednolite zasady funkcjonowania jednostek służb statystyki publicznej w mediach społecznościowych, a także je monitoruje (czyli koordynuje i monitoruje funkcjonowanie statystyki publicznej w mediach społecznościowych), w celu uspójnienia działań i zapewnienia rozpoznawalności statystyki publicznej.
 • Obsługuje Rzecznika Prasowego Prezesa GUS w zakresie publikowanych treści oraz administruje i moderuje konta statystyki publicznej w mediach społecznościowych, w celu właściwej prezentacji działalności statystyki publicznej w mediach społecznościowych GUS i budowania wizerunku marki statystyki publicznej w mediach społecznościowych.
 • Udziela odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału, w celu zapewnienia terminowości odpowiedzi wnioskującym.
 • Wdraża nowoczesne metody komunikacji w statystyce publicznej (webinaria, live streaming i inne), w celu dostosowania sposobów komunikacji GUS w mediach społecznościowych do istniejących realiów i trendów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w PR lub biurze prasowym lub mediach lub w prasie lub w promocji w Internecie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość poprawnej polszczyzny
 • Umiejętność redagowania tekstów
 • Tzw. „lekkie pióro”
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Znajomość zagadnień z zakresu social mediów oraz promocji w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu mediów społecznościowych instytucji lub firmy lub organizacji pozarządowej itp.
 • Znajomość programów lub narzędzi graficznych
APLIKUJ TERAZ