Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87202

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w opracowywaniu rocznych i kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych w celu uzyskania pełnej sekwencji rachunków narodowych
 • Uczestniczy w transmisji danych oraz sporządzaniu i opiniowaniu krajowych i międzynarodowych raportów i dokumentów w zakresie rachunków narodowych
 • Uczestniczy w pracach metodologicznych mających na celu poprawę jakości zestawiania rachunków narodowych zgodnie z ESA 2010
 • Partycypuje w przygotowywaniu i wdrażaniu komputerowych metod opracowań związanych z rachunkami narodowymi w celu automatyzacji zestawiania rachunków narodowych
 • Koordynuje prace w zakresie: regulaminu wewnętrznego departamentu i GUS; rocznych planów szkoleń i oceny ich efektywności; projektów standardów klasyfikacyjnych; materiałów do planu pracy Rady Ministrów; materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu Prezydium Kolegium GUS, Rady Statystyki, Komisji Metodologicznej, Komisji Programowej, Komitetu Redakcyjnego i innych w celu wypełnienia zobowiązań Departamentu
 • Przygotowuje we współpracy z wydziałami cząstkowe projekty programu badań statystycznych (rocznego, wieloletniego), planów realizacji badań (Plan Opracowań Statystycznych – POS) oraz wieloletnich programów rozwoju statystyki, w celu wykonania badań, opracowań, programów
 • Współpracuje w zakresie działania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w celu prawidłowego zarządzania dokumentacją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • Znajomość ustawy o służbie statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość teorii ekonomii
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
APLIKUJ TERAZ