Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87072

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca w terenie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Sporządza analizy ryzyka i programów audytu w celu zapewnienia objęcia badaniem i oceną wszystkich istotnych obszarów w jednostkach audytowanych, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo systemów informatycznych wspierających proces wydatkowania funduszy UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych.
 • Wykonuje audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych w instytucjach uczestniczących w procesie wydatkowania środków z funduszy UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych.
 • Wykonuje testy mechanizmów kontrolnych w systemach informatycznych audytowanych instytucji oraz wspiera pracowników Departamentu Audytu Środków Publicznych w zakresie audytu aplikacyjnych mechanizmów kontrolnych.
 • Dokumentuje czynności audytowe, udziela odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz archiwizuje informacje w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu.
 • Opracowuje arkusze ustaleń oraz sprawozdań z audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • Realizuje procedury nadawania uprawnień pracownikom Instytucji Audytowej do systemów informatycznych biorących udział w wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu UE, systemu raportującego Komisji Europejskiej oraz systemu NIWA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka lub telekomunikacja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie informatyki w obszarach: zarządzania bezpieczeństwem informacji lub zarządzania projektami lub utrzymania systemów informatycznych lub utrzymania sieci informatycznych.
 • Znajomość jednego z podstawowych języków urzędowych UE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu oraz robocze pisemne komunikowanie się z KE
 • Wiedza techniczna z zakresu informatyki niezbędna do przeprowadzenia audytu (zagadnienia sieciowe, systemy operacyjne, bazy danych, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, systemy i aplikacje księgowo-finansowe)
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność dokonywania interpretacji i wykładni przepisów prawa
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienia: spełnienie przesłanek określonych w art. 28 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 j.t.)
 • Szczególne uprawnienia: posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne” oraz poświadczeń bezpieczeństwa NATO i UE lub zgoda na przeprowadzenie procedury uzyskania poświadczenia
 • Znajomość standardów oraz zasad prowadzania audytów informatycznych
 • Znajomość przepisów prawa wspólnotowego i krajowego dotyczących funduszy strukturalnych
 • Znajomość zasad audytu i kontroli w oparciu o COBIT
 • Znajomość międzynarodowych standardów audytu IIA/CISA
 • Znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Wiedza w zakresie standardów audytu systemów informatycznych COBIT/ISO 27000
 • Wiedza w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • Wiedza w zakresie zarządzania usługami IT w oparciu o zbiór dobrych praktyk ITIL
APLIKUJ TERAZ