Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86907

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • zagrożeniem korupcją

 • pracą w terenie

 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.


nki pracy.

Zakres zadań

 • Zbiera informacje statystyczne i merytoryczne z Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z zakresu ich działalności
 • Opracowuje zestawienia z zebranych informacji i przekazuje je do analizy odpowiedniej komórce organizacyjnej GDOŚ, Dyrektorowi Generalnemu GDOŚ lub Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i jego Zastępcy
 • Opracowuje -na podstawie informacji merytorycznych od komórek organizacyjnych GDOŚ- projekty dokumentacji dotyczącej prowadzonych przez GDOŚ kontroli zewnętrznych w RDOSiach oraz publikuje wystąpienia pokontrolne GDOŚ na stronie BIP
 • Realizuje czynności doradcze dla kierownictwa GDOŚ

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii/zarządzania, prawa lub administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w realizacji zadań audytowych lub na stanowisku związanym z przeprowadzeniem kontroli
 • Znajomość zagadnień z zakresu audytu wewnętrznego, metodologii audytu wewnętrznego w tym analizy ryzyka i oceny systemów kontroli
 • Znajomość przepisów z szeroko rozumianych finansów, a w szczególności: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, prawa administracyjnego
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i planowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie statystyki, kontroli w administracji publicznej lub controllingu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Asertywność
 • Znajomość zagadnień z zakresu statystyki
 • Znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów kontroli
 • Znajomość standardów kontroli zarządczej
APLIKUJ TERAZ