Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86532

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Budynek znajdujący się w dzielnicy Ochota, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zastępuje jako pełnomocnik Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (w zakresie nieobjętym tzw. przymusem adwokacko-radcowskim), poprzez sporządzanie i podpisywanie odpowiedzi na skargi i sprzeciwy, sporządzanie i wnoszenie zażaleń na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, udział w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie projektów skarg kasacyjnych oraz innych pism procesowych, z którymi przepisy prawa wiążą obowiązek działania adwokata lub radcy prawnego, sporządzanie i wnoszenie innych pism w postępowaniu sądowym.
 • Udziela klientowi zewnętrznemu Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji o aktualnym stanie prawnym w zakresie właściwości Departamentu Prawa Migracyjnego.
 • Reprezentuje Urząd do Spraw Cudzoziemców w sprawach będących w jego właściwości w kraju – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tym 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Znajomość ustawy z dn. 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B2.
 • Myślenie analityczne.
 • Umiejętność argumentowania.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne.
 • Znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
 • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej „Lex” lub „Legalis”,
APLIKUJ TERAZ