Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86566

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-      praca przy komputerze


-      wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-      budynek i pomieszczenia urzędu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Planuje i wykonuje prace związane z wykonywaniem ocen jakości wód powierzchniowych w oparciu o zweryfikowane dane monitoringowe zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju. Prowadzi stały nadzór nad aktualnością i kompletnością ocen stanu wód na obszarze kraju oraz na obszarach dorzeczy zgodnie z podziałem hydrograficznym kraju.
 • Wykonuje prace związane z weryfikacją jakościową wyników pomiarów i badań jakości wód na potrzeby wykonywania ocen stanu wód na obszarze kraju. Analizuje wyniki pomiarów jakości wód oraz inne informacje dotyczące jakości wód i emisji zanieczyszczeń do wód.
 • Prowadzi sprawy związane z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi do gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i wizualizacji danych monitoringowych o jakości wód. Zapewnia administrowanie SI JWoda w zakresie klasyfikacji wskaźników i ocen stanu wód. Pełni rolę administratora krajowego bazy danych o jakości wód „JWODA”.
 • Inicjuje proces pozyskiwania środków na realizację zadań, o których mowa w pkt.1, 2 i 3 oraz zapewnia niezbędne informacje merytoryczne na etapie przygotowania oraz bierze udział jako ekspert merytoryczny w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań, o których mowa powyżej jak również sprawuje nadzór nad realizacją i rozliczaniem w zakresie poprawności pod względem merytorycznym umów zawieranych z wykonawcami oraz bierze udział w procesie rozliczania merytorycznego umów zawieranych z jednostkami finansującymi.
 • Analizuje przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe z zakresu oceny stanu wód i opiniuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczące monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczy w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego w celu zapewnienia odpowiednich warunków prawnych do wykonywania zadania, o którym mowa w pkt.1 i 2; uczestniczy w opracowaniu projektów stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie oraz opiniuje projekty aktów prawnych w celu wsparcia kierownictwa Departamentu w procesie legislacyjnym UE.
 • Opiniuje odpowiednie części programu Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego, przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych oraz wykonuje analizy stanu ich realizacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w celu zapewnienia ich spójności z programem PMŚ.
 • Opracowuje sprawozdania, komunikaty, raporty i bieżące informacje dotyczące jakości wód, a także działalności Departamentu MŚ w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska w celu zapewnienia aktualnych informacji nt. monitoringu i stanu wód.
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach i konferencjach oraz w ich organizacji, w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ / Polskę w pracach grup roboczych, związanych z kompetencjami merytorycznymi oraz prowadzi sprawy związane ze współpracą z Komisją Europejską, Europejską Agencją Środowiska w zakresie dotyczącym monitoringu wód w celu wypełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających ze współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, biologia, geografia lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki wodnej;
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód; znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE, 2008/105/WE oraz 2013/39/WE;
 • ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość metod statystycznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS);
 • znajomość metod modelowania transportu zanieczyszczeń wód;
 • znajomość obsługi baz danych;
APLIKUJ TERAZ