Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85376

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 •  wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy oświetleniu mieszanym,

 • budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod wzglądem poprawności sporządzenia projektów opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej,
 • Zapoznaje z zatwierdzonym opisem stanowiska pracy pracownika zatrudnionego na danym stanowisku,
 • Monitoruje proces ocen okresowych i pierwszych ocen,
 • Przygotowuje projekty pism i stanowiska dotyczące osób nowo zatrudnionych lub przeniesionych z innych urzędów podlegających ocenie okresowej lub pierwszej ocenie w służbie cywilnej,
 • Opracowujeprocedury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności dotyczące opisów stanowisk pracy, pierwszych ocen i ocen okresowych w służbie cywilnej,
 • Prowadzi zbiór opisów stanowisk pracy w Komendzie oraz przygotowywanie do archiwizacji nie obowiązujące opisy stanowisk pracy,
 • Organizuje i prowadzi spotkania informacyjno- instruktażowe oraz udziela wyjaśnień pracownikom/ policjantom komórek/jednostek organizacyjnych KSP,
 • Sporządza analizy oraz okresowe statystyki,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych z zakresu sporządzania opisów stanowisk pracy , ocen okresowych w służbie cywilnej i pierwszej oceny w służbie cywilnej, wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Umiejętność sporządzania i weryfikowania opisów stanowisk pracy, umiejętności analityczne, umiejętność poprawnego formułowania wniosków i opinii, umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy własnej, umiejętność stosowania przepisów w praktyce, wysokie umiejętności interpersonalne, umiejętność obsługi komputera z zakresu pakietu MS Office
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad wartościowania stanowisk pracy, nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi,
APLIKUJ TERAZ