Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85181

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe,


-         częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


-         obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego,


-         budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


-         praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • sprawdza dokumentację z zakresu środowiska na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenianie raportów, ekspertyz, inwentaryzacji przyrodniczych, operatów wodnoprawnych) i na etapie realizacji
 • zleca zagadnienia z zakresu wykonania badań stanu środowiska i działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg
 • przygotowuje materiały i współuczestniczy w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne
 • uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z procesem wyłaniania wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo sondażowych oraz nadzorów archeologicznych dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań wynikających z gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych
 • opiniuje rozwiązania projektowe w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie
 • ewidencjonuje i gromadzi wyniki badania w zakresie monitoringu, działań porealizacyjnych i korzystania ze środowiska oraz współpracuje w zakresie zadrzewień z pionem zarządzania drogami i mostami
 • prowadzi korespondencję z zakresu środowiska dla powierzonych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office
 • wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza za zakresu KPA, prawa zamówień publicznych
 • znajomość zagadnień z dziedziny archeologii, prawa wodnego, prawa budowlanego, spec ustawy drogowej
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
 • przeszkolenie z zakresu: ocen oddziaływania na środowisko, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, KPA, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ