Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84899

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca przy komputerze,


-      wyjazdy służbowe krajowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,


-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Planuje i realizuje kontrole wewnętrzne planowane i doraźne zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych.
 • Opracowuje, koordynuje, wdraża i aktualizuje Planu Operacyjnego Funkcjonowania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz realizuje zadania operacyjne przekazane przez Ministra Klimatu i Środowiska lub Ministra Obrony Narodowej.
 • Opracowuje Planu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.
 • Organizuje szkolenia obronne w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.
 • Współpracuje z komórką właściwą do spraw zarządzania kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie uzgadniania, prowadzenia i aktualizacji dokumentacji związanej z zarządzaniem kryzysowym.
 • Prowadzi nadzór nad środkami technicznymi niezbędnymi do przygotowania i zapewnienia funkcjonowania stałego dyżuru GIOŚ.
 • Uczestniczy w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i inne organy administracji rządowej związanych z realizacją zadań obronnych lub przygotowania i funkcjonowania w warunkach kryzysu.
 • Bierze udział w pracach zespołów zadaniowych i komisji tworzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Generalnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku wojskowym, bezpieczeństwo państwa, prawo, administracja lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praca związana z obronnością lub zarządzaniem kryzysowym
 • dobra znajomość przepisów: dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego, finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli w administracji rządowej oraz zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli TAJNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania właściwego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, obronności i bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego, finansów publicznych
 • przeszkolenie w zakresie kontroli wewnętrznej, kontroli w administracji rządowej oraz obronności i bezpieczeństwa państwa
 • praca w administracji publicznej
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych lub audytów
APLIKUJ TERAZ