Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84444

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty ustaw lub projekty założeń projektów ustaw z zakresu funkcjonowania laboratoriów weterynaryjnych w celu zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem UE. Monitoruje oraz analizuje obowiązujące przepisy UE dotyczące funkcjonowania laboratoriów weterynaryjnych
 • przygotowuje umowy do działań zlecanych dla laboratoriów referencyjnych i Instytutów badawczych przy ocenie merytorycznej w/w działań
 • opiniuje projekty stanowisk Rządu wobec pozarządowych projektów ustaw, stanowisk i informacji Rządu wobec wniosków Komisji Europejskiej dotyczących projektów aktów ustawodawczych oraz innych dokumentów wymagających takiego stanowiska lub informacji oraz współdziała w sporządzeniu ostatecznego tekstu ww. stanowisk lub informacji
 • rozpatruje i przygotowuje propozycje odpowiedzi w zakresie petycji, skarg i wniosków oraz interwencji posłów lub senatorów, interpelacji i zapytań poselskich oraz oświadczeń senatorów
 • obsługuje lub współuczestniczy w obsłudze odpowiednich grup roboczych, komitetów oraz innych organów Rady UE i Komisji Europejskiej, w tym opracowuje lub uzgadnia instrukcje wyjazdowe dla przedstawiciela Polski biorącego udział w ich posiedzeniach
 • uczestniczy w przygotowaniu stanowiska Polski w stosunku do wniosków legislacyjnych KE w zakresie laboratoriów weterynaryjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku weterynaria lub zootechnika lub technologia żywności lub biotechnologia lub bioinżynieria zwierząt lub biologia lub chemia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub laboratorium lub jednostce akredytującej lub naukowej lub badawczo-rozwojowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość prawa w zakresie laboratoriów weterynaryjnych
 • znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • roczne doświadczenie w obszarze funkcjonowania laboratoriów weterynaryjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość organizacji administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ