Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83975

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. 

 • Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika.

 • Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy.

 • Zagrożenie korupcją, wynikające z udziału w pracach komisji przetargowych oraz wykonywania czynności w postępowaniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Zakres zadań

 • Koordynuje proces związany z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy lub roboty budowlane dla Ministerstwa Obrony Narodowej w celu wyłonienia wykonawcy.
 • Bierze udział w opiniowaniu dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zamówień publicznych.
 • Analizuje i weryfikuje materiały przygotowane do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym analizuje opis przedmiotu zamówienia, określa warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania oraz kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowuje i prowadzi wymaganą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dokumentację, w tym specyfikację warunków zamówienia, projekty umów oraz inne dokumenty wymagane przez PZP. Opracowuje projekty dokumentów dotyczących powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Bierze udział w pracach komisji przetargowych w celu przeprowadzenia postępowania oraz w pracach komisji dotyczących postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy PZP.
 • Przygotowuje i przekazuje ogłoszenia o wszczynanych postępowaniach oraz niezbędne informacje o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu upublicznienia informacji zgodnie z zasadą jawności postępowań.
 • Prowadzi rejestry: wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aktualnych i zakończonych postępowań, a także prowadzi sprawozdawczość dotyczącą zamówień publicznych w celu monitorowania bieżącej sytuacji w zakresie zamówień publicznych.
 • Wykonuje czynności związane z wniesionymi odwołaniami oraz przekazaną informacją o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej lub zaniechanej przez Zamawiającego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku w obszarze zamówień publicznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne".
 • Znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych, kodeksu cywilnego - części ogólnej i zobowiązań, struktury organizacyjnej MON.
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ