Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84027

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty aktów prawnych z zakresu cen transferowych, uczestniczy w pracach legislacyjnych związanych z tematyką cen transferowych i podmiotów powiązanych oraz uczestniczy w uzgodnieniach wewnętrznych i zewnętrznych, pracach sejmowych i senackich
 • Analizuje i opiniuje akty prawne, projekty aktów prawnych i innych dokumentów, w tym przygotowywanych przez instytucje Unii Europejskiej i OECD
 • Sporządza propozycje rozwiązań problemów prawnych dotyczących cen transferowych, w szczególności w zakresie opracowywania opinii, wyjaśnień, objaśnień i interpretacji ogólnych
 • Opracowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów, pytania prasy i innych mediów oraz pytania podatników i innych podmiotów zewnętrznych oraz współpracuje z właściwymi komórkami Ministerstwa Finansów w tym zakresie
 • Analizuje stanowiska KIS w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego w obszarze cen transferowych i opracowuje stanowiska departamentu. Bierze udział w spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami KIS w zakresie przepisów o cenach transferowych
 • Organizuje konsultacje podatkowe i inne formy współpracy ze środowiskiem naukowym, eksperckim oraz przedstawicielami przedsiębiorców w zakresie cen 2 transferowych, w tym opracowuje prezentacje dotyczące przepisów o cenach transferowych
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem komunikatów w zakresie cen transferowych i ostrzeżeń podatkowych
 • Prowadzi prace związane z przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych, w tym wyszukuje i analizuje rozwiązania prawne istniejące w innych państwach oraz na szczeblu międzynarodowym (np. OECD, UE), a także wyszukuje opracowania problemów prawnych zawartych w literaturze i prasie specjalistycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse lub zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji lub prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej oraz procedur i procesów legislacyjnych
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu podatków, w szczególności podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych
 • Wiedza z zakresu Ordynacji podatkowej – w zakresie związanym z tematyką cen transferowych
APLIKUJ TERAZ