Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83598

Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administruje komponentami usług systemowych systemów międzynarodowych, w tym serwerami pocztowymi, serwerami WWW, serwerami DMZ, DNS itd. utrzymywanymi w wydziale (w tym monitoruje sprawności działania komponentów, optymalizuje procesy przetwarzania danych, modernizuje zastosowane rozwiązania niezbędne w procesie rozwoju systemu)
 • Analizuje i rozwiązuje złożone, ważne i nietypowe problemy użytkowników systemów międzynarodowych
 • Bierze udział w projektowaniu i modernizacji usług świadczonych przez wydział, w tym uczestniczy w pracach grup eksperckich krajowych i międzynarodowych, testowaniu i przyjęciu w utrzymanie
 • Analizuje i definiuje wymagania, opracowuje specyfikacje wymagań oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia związane z utrzymaniem systemów międzynarodowych
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych, komitetów sterujących, zespołów i grup eksperckich w związku z realizowanymi w wydziale i biurze przedsięwzięciami teleinformatycznymi, w tym również w spotkaniach organizowanych przez organy unijne
 • Opracowuje procedury eksploatacyjne i awaryjne do utrzymywanych systemów informatycznych, w szczególności związane z komponentami usług systemowych
 • Współpracuje z ekspertami z dziedziny IT – pracownikami agencji unijnych i działów IT wybranych instytucji administracji publicznej, pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizowanych umów utrzymaniowych
 • Proponuje nowe procesy oraz zmiany w istniejących procesach zarządzania usługami w wydziale

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obsłudze i/lub administracji systemów informatycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w tym rozumienie dokumentacji technicznej
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Linux RedHat
 • Dobra znajomość wirtualizacji (KVM lub OVM lub VMWare)
 • Znajomość rozwiązań do monitorowania systemów
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych
 • Znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP
 • Znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna)
 • Operatywność, inicjatywa i zaangażowanie
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu administracji systemami operacyjnymi i platformami wirtualizacyjnymi w tym: zaawansowana administracja systemami operacyjnymi rodziny Linux, administracja systemami operacyjnymi rodziny Windows Server, podstawy administrowania bazami danych Oracle, podstawy administrowania serwerami aplikacyjnymi,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2008/2012
 • Znajomość rozwiązań wysokiej dostępności (HA)
 • Umiejętność tworzenia i systematycznego utrzymywania procedur i dokumentacji
 • Praktyczna znajomość sieci ethernet, TCP/IP (vlan, switching, routing)
 • Dobra znajomość zagadnień storage SAN/NAS (IBM, HP, Cisco)
 • Dobra znajomość zagadnień systemów backupu
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
 • Zdolności analityczne i prognozowania
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów
 • Znajomość technik negocjacyjnych
APLIKUJ TERAZ