Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83667

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie,


·         nietypowe godziny pracy, w tym dyżury - pracownik wykonuje pracę w niestandardowych godzinach pracy ze względu na: całodzienne posiedzenia Sejmu i Senatu RP (często trwające do późnych godzin nocnych), częste przekazywanie projektów dokumentów rządowych do zaopiniowania poza standardowymi godzinami pracy; przekazywanie projektów dokumentów rządowych opracowywanych w MEiN i pism z nimi związanych poza standardowymi godzinami pracy,


·         praca pod stałą presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (dotyczy budynku przy ul. Wspólnej 1/3)


lub


możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób


niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz (dotyczy budynku przy al. Szucha 25)

Zakres zadań

 • Koordynuje opiniowanie projektów dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, przekazywanych na etapie uzgodnień, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów, w tym opracowuje projekty stanowisk Ministra.
 • Zapewnia obsługę członkom Kierownictwa MEiN w związku z ich uczestnictwem w posiedzeniach: Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów.
 • Koordynuje prace nad projektami dokumentów rządowych opracowanymi w MEiN na etapie Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów.
 • Monitoruje stan prac nad projektami dokumentów rządowych opracowywanymi w MEiN i przygotowuje w tym zakresie informacje dla członków Kierownictwa MEiN.
 • Prowadzi wykaz prac legislacyjnych Ministra i koordynuje zgłaszanie projektów aktów prawnych i dokumentów programowych opracowanych w MEiN do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów.
 • Zamieszcza, na wniosek komórek organizacyjnych, w systemie informacyjnym o Rządowym Procesie Legislacyjnym projekty dokumentów rządowych oraz inne dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.
 • Wspiera koordynację spraw związanych z realizacją obowiązków Ministra wobec Sejmu RP i Senatu RP, w tym przede wszystkim realizuje zadania związane z: udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów; udziałem członków Kierownictwa MEiN oraz ich przedstawicieli w posiedzeniach plenarnych Sejmu RP i Senatu RP, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz zespołów parlamentarnych (w tym przekazywanie materiałów opracowanych w MEiN); upowszechnianiem w MEiN informacji na temat publikowanych druków sejmowych i senackich.
 • Koordynuje sposób postępowania w MEiN wobec podmiotów wykonujących działalność lobbingową, w tym przygotowuje informacje o działaniach podejmowanych wobec Ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, mając na celu prawidłową realizację obowiązków Ministra.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów i procedur dotyczących: przebiegu procesu legislacyjnego, prac parlamentu i współpracy rządu z parlamentem, w tym w szczególności: Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Regulaminu pracy Rady Ministrów, Regulaminu Sejmu RP, Regulaminu Senatu RP, ustawy o działach administracji rządowej, ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
 • znajomość przepisów i procedur regulujących pracę Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów
 • myślenie analityczne, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie: prawo lub administracja lub politologia lub stosunki międzynarodowe lub ekonomia
 • doświadczenie zawodowe - ponad 1 rok w administracji rządowej w obszarze legislacji
 • znajomość jęz. angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ