Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83343

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  krajowe wyjazdy służbowe,


-  zagrożenie korupcją,


-  reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


-  praca pod presją czasu i terminów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


  niszczarka dokumentów;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- budynek wyposażony w windy;


- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z


uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.


 

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy dokumentów i spraw związanych z realizacją kontraktów, ocenia postęp prac projektowych i Robót budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, w miarę potrzeb uczestniczy w Radach Technicznych, objazdach Placu Budowy w celu identyfikacji występujących zagrożeń i ryzyk mogących mieć wpływ na realizację monitorowanych kontraktów dla inwestycji realizowanych w ramach PBDK 2014-2023, PB 100 Obwodnic oraz zadań na sieci o wartości powyżej 100 mln,
 • Przygotowuje propozycje odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m.in. w zakresie roszczeń, aneksów, robót uzupełniających i dodatkowych oraz monitoruje przygotowane stanowiska w zakresie zmian, w celu realizacji kontraktów w zgodzie z zapisami prawa polskiego oraz obowiązującymi procedurami, dla inwestycji realizowanych w ramach PBDK 2014-2023, PB 100 Obwodnic oraz zadań na sieci o wartości powyżej 100 mln,
 • Współpracuje z Kierownikami Projektów w sprawach związanych z realizacją kontraktów, m.in. w celu ujednolicenia podejścia GDDKiA w zakresie zarządzanych kontraktów, w odniesieniu do obowiązujących opinii prawnych, wytycznych, Prawa zamówień publicznych, itp. w tym udziela konsultacji i współpracuje w zakresie interpretacji i przestrzegania Warunków Kontraktu, dla inwestycji realizowanych w ramach PBDK 2014-2023, PB 100 Obwodnic oraz zadań na sieci o wartości powyżej 100 mln,
 • Współpracuje w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie dotyczącym działań i kompetencji Departamentu Inwestycji, w celu doskonalenia przepisów dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych, dla inwestycji realizowanych w ramach PBDK 2014-2023, PB 100 Obwodnic oraz zadań na sieci o wartości powyżej 100 mln
 • Przygotowuje dokumenty, stanowiska i współpracuje z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ugód, sporów, audytów oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, w celu przekazania informacji merytorycznych o kontraktach,
 • Prowadzi weryfikację dokumentacji przetargowej dla umów na projekt i roboty budowlane, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu, w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości oraz ujednolicenia podejścia GDDKiA w odniesieniu do wypracowanych standardów, dla inwestycji realizowanych w ramach PBDK 2014-2023, PB 100 Obwodnic oraz zadań na sieci o wartości powyżej 100 mln
 • Bierze udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze legislacyjnym, w celu udoskonalenia przepisów dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
 • Prawo jazdy kat B
 • Znajomość ustaw: o drogach publicznych, o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • umiejętność interpretacji przepisów i stosowanych ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość Warunków Kontraktu FIDIC
APLIKUJ TERAZ