Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83032

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

 • częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)

 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, opinii, pism do strony) w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów.
 • Przygotowuje interpretacje i opinie prawne dotyczące przepisów regulujących sprawy z zakresu działania Inspekcji Farmaceutycznej w celu zapewnienia jednolitości wykładni.
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów.
 • Występuje przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym celem reprezentowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, pism do strony) w zakresie rozpatrywania odwołań od decyzji w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wywozu lub zbycia produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.
 • Składa wnioski o przepadek towarów zatrzymanych na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, a następnie przekazuje prawomocne orzeczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca przechowywania zatrzymanego towaru - do wykonania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 2 lata w komórce związanej z obsługą prawną lub stosowaniem prawa w administracji publicznej lub w podmiotach prowadzących działalność z zakresu prawa farmaceutycznego lub w obszarze prawa farmaceutycznego
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość struktury i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność sporządzania projektów decyzji / postanowień administracyjnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentacji i negocjowania
 • umiejętność organizacji pracy własnej
APLIKUJ TERAZ