Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83014

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet). Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

 • Warunki pracy: praca biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z kontrolą jakości handlowej mleka i jego przetworów oraz nasion roślin oleistych i ich przetworów oraz oliwy z oliwek
 • opracowuje Programy kontroli, Informacje zbiorcze o wynikach kontroli oraz instrukcje dla WIJHARS, dotyczące rynku mleka i jego przetworów, nasion roślin oleistych i ich przetworów oraz oliwy z oliwek
 • przygotowuje propozycje tematów kontroli do Rocznego ramowego planu kontroli, przygotowuje Wytyczne kwartalne do planów kontroli w zakresie ww. branż.
 • przygotowuje projekty opinii Głównego Inspektora JHARS odnośnie przetworów mlecznych oraz olejów i tłuszczów roślinnych ubiegających się o przyznanie znaku "Poznaj Dobrą Żwyność"
 • prowadzi sprawy bieżące w ww. branżach, w tym opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie prowadzonych spraw
 • przygotowuje pod względem merytorycznym szkolenia w zakresie jakości handlowej ww. grup artykułów rolno-spożywczych
 • wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego w zakresie kompetencji Biura

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe technologia żywności i pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze branż produkcji spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku mleka oraz olejów i tłuszczów roślinnych
 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów dotyczących rynku mleka i jego przetworów, nasion roślin oleistych i ich przetworów oraz oliwy z oliwek
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów
 • umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pracą pod dużą presją czasu
 • kreatywność i przejawianie inicjatywy
 • obsługa programów komputerowych w zakresie MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawodawstwem UE
 • znajomość funkcjonowania polskiej administracji publicznej
 • znajomość systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce
APLIKUJ TERAZ