Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80635

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek Pałac Blanka. Budynek jedno piętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim,
- ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami,
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w zakresie opracowania materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej oraz projektów planów i planów finansowych w zakresie Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz realizacji planu rzeczowo – finansowego dla dysponenta głównego części 25 oraz dysponenta Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
 • Weryfikuje pod kątem formalnym i rachunkowym dokumenty otrzymywane od komórek organizacyjnych w tym: - weryfikuje protokoły zbiorcze rozstrzygające wyniki konkursu bądź naboru wniosków o dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych przez Ministra w ramach dotacji ze środków części 25, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pod kątem zabezpieczenia środków w planie rzeczowo-finansowym na dany rok budżetowy, - weryfikuje projekty umów w zakresie przyznanych dotacji ze środków części 25, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadań zleconych przez Ministra pod kątem zabezpieczenia środków w planie rzeczowo-finansowym i protokole zbiorczym
 • Opracowuje we współpracy z komórkami organizacyjnymi okresowe informacje, analizy i raporty o wykonaniu planu finansowego w zakresie dysponenta głównego cz. 25, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz realizuje zadania w zakresie planowania budżetu zadaniowego w obszarze kultury fizycznej
 • Opiniuje projekty ustaw, rozporządzeń i materiałów na posiedzenia Rządu, przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje poselskie i senackie
 • Realizuje zadania w zakresie sprawozdawczości w układzie budżetu zadaniowego w obszarze kultury fizycznej
 • Prowadzi rejestrację decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz archiwizuje dokumenty w zakresie właściwym dla stanowiska
 • Realizuje prace związane z opracowaniem materiałów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w obszarze kultury fizycznej w zakresie właściwości stanowiska
 • Prowadzi obsługę Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor w ramach planowania i zarządzania projektem/planem finansowym w zakresie dysponenta części 25 (zbiorczo) i dysponenta głównego w części 25 oraz systemu informatycznego w obszarze planowania w zakresie dysponenta głównego części 25 oraz dysponenta Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o sporcie
 • Znajomość ustawy o grach hazardowych
 • Znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Znajomość ustawy o zdrowiu publicznym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: skuteczna komunikacja, myślenie analityczne, dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy lub szkolenia z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość systemu TREZOR, aplikacji Trezor BUZA
APLIKUJ TERAZ