Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79410

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • częste kontrole służb (NIK, CBA, ABW)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Bierze udział w procesie kształtowania dokumentów i przepisów prawnych na szczeblu krajowym i UE (udział w pracach grup roboczych Unii Europejskiej) oraz opiniuje projekty aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z zakresu będącego we właściwości wydziału
 • Prowadzi działalność informacyjną we współpracy z organami podległymi Ministrowi, polską i zagraniczną administracją rządową
 • Prowadzi postępowania przetargowe (UE) na przyznanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
 • Prowadzi postępowania kwalifikacyjne w I i II instancji
 • Przygotowuje i weryfikuje pod względem formalno-prawnym projekty umów cywilnoprawnych (wraz z naliczeniem wynagrodzenia stanowiącego dochód Skarbu Państwa)
 • Monitoruje wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonych koncesji oraz zawartych umów o ustanowieniu użytkowania górniczego, prowadzi postępowania w przedmiocie usunięcia naruszeń warunków koncesji, ograniczenia albo cofnięcia koncesji, a także prowadzi sprawy związane z umarzaniem, odraczaniem terminów lub rozkładaniem na raty spłat należności wynikających z tych umów
 • Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji w sprawie udzielenia, zmiany, przeniesienia, przekształcenia i wygaszenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów (wraz z projektami robót geologicznych), zatwierdzenia dodatków do projektów robót geologicznych, wydania decyzji inwestycyjnej, przeklasyfikowania zasobów, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
 • Przygotowuje, publikuje i aktualizuje materiały z zakresu działalności wydziału na tematycznej stronie internetowej serwisu Ministerstwa oraz udziela wyjaśnień w zakresie procedur koncesyjnych, przygotowuje odpowiedzi na pytania obywateli, dziennikarzy oraz interpelacje posłów, senatorów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub wyższe o kierunku geologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze geologii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; Prawo geologiczne i górnicze; Prawo przedsiębiorców; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wystąpienia publiczne
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ